Wszystkie wpisy, których autorem jest fyaudit

Zmniejszenie podatku od nieruchomości – grunty pod sieciami

O ile opodatkowanie gruntów pod sieciami technicznymi jest stosunkowo proste, o tyle znacznie więcej problemów przysparza podatnikom opodatkowanie gruntów nad sieciami (kiedy np. rurociąg biegnie pod powierzchnią gruntu).

IMG_5557Podatnikiem w takiej sytuacji jest zawsze właściciel gruntu. Takie umiejscowienie sieci technicznej powoduje, że właściciel sieci nie jest posiadaczem gruntu (chyba że np. dzierżawi część gruntu, pod którym sieć przebiega). Czytaj dalej Zmniejszenie podatku od nieruchomości – grunty pod sieciami

Jak zmniejszyć podatek od nieruchomości – przesłanki techniczne

Z dniem 1 stycznia 2016 roku w życie weszła  znowelizowana Ustawa o podatkach i opłatach lokalnych, która wniosła istotne zmiany dla przedsiębiorców, szczególnie w zakresie zagadnienia: jak zmniejszyć podatek od nieruchomości?

Przede wszystkim zupełnej zmianie ulega art. 1a ust. 1 pkt 3 ustawy, który w dotychczasowym brzmieniu dotyczył wyłączenia z opodatkowania podatkiem od nieruchomości będących w posiadaniu przedsiębiorcy (tzn. związanych z działalnością gospodarczą) takich budynków, budowli, a nawet gruntów, które ze względów technicznych nie mogły być wykorzystywane ani teraz, ani w przyszłości w prowadzonej działalności. Czytaj dalej Jak zmniejszyć podatek od nieruchomości – przesłanki techniczne

Zmniejszenie podatku od nieruchomości – przebudowa budynku

Czy przebudowa już istniejącego budynku może wpłynąć na zmniejszenie podatku od nieruchomości? A jeśli tak, to od jakiego momentu podatnik powinien zmniejszony podatek płacić?

Office BuildingZmniejszenie podatku od nieruchomości wskutek przebudowy już istniejącego budynku będzie możliwe tylko wówczas, gdy w efekcie prac zmniejszeniu ulegnie podstawa opodatkowania (stawka podatku jest niezależna od podatnika). Ustawa o podatkach i opłatach lokalnych definiuje podstawę opodatkowania budynków jako powierzchnię użytkową, a więc powierzchnię mierzoną po wewnętrznej długości ścian na wszystkich kondygnacjach, z wyjątkiem powierzchni klatek schodowych oraz szybów dźwigowych, przy czym za kondygnację uważa się również podziemne garaże, piwnice, sutereny i poddasza użytkowe. Czytaj dalej Zmniejszenie podatku od nieruchomości – przebudowa budynku

Jak zmniejszyć podatek od nieruchomości – powierzchnia użytkowa

Jak zmniejszyć podatek od nieruchomości? Jedną z metod optymalizacji podatków lokalnych może być zweryfikowanie, czy zadeklarowana przez nas wielkość powierzchni użytkowej budynków jest prawidłowa.

Definicje powierzchni użytkowej są różne ze względu na ich wykorzystanie oraz regulacje, jakim podlegają. Znajdziemy je w:

  • Ustawie o podatkach i opłatach lokalnych
  • Ustawie o podatku od spadków i darowizn
  • Ustawie o ochronie lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego
  • Rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości w sprawie zakładania i prowadzenia ksiąg wieczystych w systemie informatycznym
  • Polskich Normach
  • Standardach międzynarodowych.

Zmniejszenie podatku od nieruchomości w Polsce

Czy zmniejszenie podatku od nieruchomości w Polsce jest możliwe? Odpowiadamy: jest! Jesteśmy niejednokrotnie świadkami tego, że przedsiębiorcy płacą zbyt wysoki podatek, a potem – nawet po 5 latach – odzyskują jego nadpłatę.

5493075_blog_66Co prawda, polski system opodatkowania  nieruchomości nie jest ani prosty, ani nawet jednolity – ale polski system podatkowy w ogóle nie jest prosty, jednoznaczny ani jednolity… No cóż, skupmy się jednak tylko na podatku od nieruchomości.

Aby możliwe było zmniejszenie podatku od nieruchomości, nie wystarczy znajomość tylko ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, czyli pospolicie mówiąc: o podatku od nieruchomości (choć ustawa ta reguluje także inny daniny lokalne). Czytaj dalej Zmniejszenie podatku od nieruchomości w Polsce

Jak zmniejszyć podatek od nieruchomości?

10455209_blog

Jak zmniejszyć podatek od nieruchomości? To pytanie dręczy niejednego przedsiębiorcę… Wielu z nich jest na stanowisku, że skoro urząd zaakceptował złożoną przeze mnie deklarację, to znaczy, że prawidłowo opodatkowałem grunty i budynki lub budowle – co nie zawsze jest zgodne z prawdą. Pamiętajmy, że to przedsiębiorca deklaruje podatek: jeśli zadeklaruje go w zawyżonej wartości, urząd będzie czerpał z tego pożytki, ale z drugiej strony urząd nie ma obowiązku znać dokładnego stanu faktycznego Waszych nieruchomości.

Dzisiaj chcieliśmy Wam pokazać, jak opodatkować grunty zajęte na sieci techniczne. Bardzo często mamy działkę, przez którą przebiega sieć wodociągowa, kanalizacyjna (pod gruntem) czy sieć elektryczna (nad gruntem). Czy i jak zmniejszyć podatek od nieruchomości w tym przypadku? Czytaj dalej Jak zmniejszyć podatek od nieruchomości?

Zmniejszenie podatku od nieruchomości – pojęcie nieruchomości

Pojęcie nieruchomości uregulowane zostało w Kodeksie cywilnym: . Nieruchomościami są części powierzchni ziemskiej stanowiące odrębny przedmiot własności (grunty), jak również budynki trwale z gruntem związane lub części takich budynków, jeżeli na mocy przepisów szczególnych stanowią odrębny od gruntu przedmiot własności.

Wyróżniamy zatem trzy rodzaje nieruchomości: Czytaj dalej Zmniejszenie podatku od nieruchomości – pojęcie nieruchomości

Podatek od nieruchomości – jak zmniejszyć?

Niemal każdy przedsiębiorca, na którym ciąży obowiązek podatkowy z tytułu posiadanych nieruchomości, dąży do uzyskania odpowiedzi na pytanie: „Podatek od nieruchomości – jak zmniejszyć?”. Istnieje kilka sposobów na optymalizację tego zobowiązania.

Jednym z nich może być analiza złożonych do urzędu deklaracji podatkowych pod kątem ich zgodności ze stanem faktycznym. Niby rzecz oczywista, bo przecież każda deklaracja jest sporządzana przez osoby mające wgląd do odpowiednich dokumentów, jest sprawdzana pod kątem rachunkowym, więc czy może być mowa o pomyłce? Co do zasady jej wypełnienie nie jest aż tak skomplikowane. Wystarczy wpisać odpowiednią podstawę opodatkowania, stawkę podatku oraz wyliczyć zobowiązanie podatkowe. Czytaj dalej Podatek od nieruchomości – jak zmniejszyć?

Optymalizacja – podatek od nieruchomości – budowle

Aby zrozumieć proces optymalizacji podatku od nieruchomości w zakresie opodatkowania budowli, kluczowym jest zrozumienie, w jaki sposób naliczany jest tenże podatek. Kształtują go bowiem dwie zmienne: podstawa opodatkowania oraz stawka podatku.

optymalizacja podatek od nieruchomości

Budowle, które podlegają podatkowi od nieruchomości to budowle lub ich części związane z działalnością gospodarczą, czyli budowle, będące w posiadaniu przedsiębiorcy (lub innego podmiotu prowadzącego działalność gospodarczą). Przykładowymi obiektami spełniającymi warunki uznania je za budowle są parkingi, drogi, ogrodzenia, wiaty, banery reklamowe, sieci techniczne. Czytaj dalej Optymalizacja – podatek od nieruchomości – budowle