Archiwa tagu: zmniejszenie podatku od nieruchomości

Zmniejszenie podatku od nieruchomości – co oznacza „nieruchomość”?

Pojęcie nieruchomości uregulowane zostało w Kodeksie cywilnym: Nieruchomościami są części powierzchni ziemskiej stanowiące odrębny przedmiot własności (grunty), jak również budynki trwale z gruntem związane lub części takich budynków, jeżeli na mocy przepisów szczególnych stanowią odrębny od gruntu przedmiot własności.

Wyróżniamy zatem trzy rodzaje nieruchomości: Czytaj dalej Zmniejszenie podatku od nieruchomości – co oznacza „nieruchomość”?

Zmniejszenie podatku od nieruchomości – kiedy właściwie powstaje obowiązek podatkowy

Aby całościowo przeanalizować zagadnienie „zmniejszenie podatku od nieruchomości” niezbędne jest udzielenie sobie odpowiedzi na pytanie „kiedy tak właściwie powstaje zobowiązanie w podatku od nieruchomości”? Jest to o tyle ważne, że moment ten jest inny dla gruntów, a inny dla budynków i budowli i w tym drugim przypadku jest pewnym sposobem na zmniejszenie podatku od nieruchomości.

Z zasady obowiązek podatkowy w podatku od nieruchomości powstaje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstały okoliczności uzasadniające powstanie tego obowiązku (czyli np. zakup gruntu). Czytaj dalej Zmniejszenie podatku od nieruchomości – kiedy właściwie powstaje obowiązek podatkowy

Zmniejszenie podatku od nieruchomości – wygaśnięcie obowiązku podatkowego

Obowiązek podatkowy w podatku od nieruchomości wygasa wraz z upływem miesiąca, w którym ustały okoliczności uzasadniające powstanie tegoż obowiązku. Chodzi o sytuacje odnoszące się do zdarzeń faktycznych i prawnych, których kierunek jest przeciwny do okoliczności uzasadniających powstanie obowiązku, np.:

Czytaj dalej Zmniejszenie podatku od nieruchomości – wygaśnięcie obowiązku podatkowego

Zmniejszenie podatku od nieruchomości – budowle

Podstawą opodatkowania podatkiem od nieruchomości dla budowli lub ich części związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej stanowi wartość początkowa, ustalona na dzień 1 stycznia roku podatkowego, stanowiąca podstawę obliczania amortyzacji w tym roku, niepomniejszona o odpisy amortyzacyjne. W przypadku budowli całkowicie zamortyzowanych – ich wartość z dnia 1 stycznia roku, w którym dokonano ostatniego odpisu amortyzacyjnego.

Jeżeli budowla jest przedmiotem umowy leasingu i odpisów amortyzacyjnych dokonuje korzystający, w przypadku jej przejęcia przez właściciela, do celów określenia podstawy opodatkowania przyjmuje się wartość początkową przed zawarciem pierwszej umowy leasingu, zaktualizowaną i powiększoną o dokonane ulepszenia oraz niepomniejszoną o spłatę wartości początkowej. Czytaj dalej Zmniejszenie podatku od nieruchomości – budowle

Zmniejszenie podatku od nieruchomości – opodatkowanie gruntów pod sieciami technicznymi

Grunty zajęte przez sieci techniczne, a więc wszelkiego rodzaju rurociągi, linie telekomunikacyjne, linie energetyczne) podlegają opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości. Jednakże podatnikiem nie musi być właściciel sieci.

Czytaj dalej Zmniejszenie podatku od nieruchomości – opodatkowanie gruntów pod sieciami technicznymi

Zmniejszenie podatku od nieruchomości – opodatkowanie gruntów nad sieciami technicznymi

O ile opodatkowanie gruntów pod sieciami technicznymi jest stosunkowo proste, o tyle znacznie więcej problemów przysparza podatnikom opodatkowanie gruntów nad sieciami (kiedy np. rurociąg biegnie pod powierzchnią gruntu).

IMG_5557Podatnikiem w takiej sytuacji jest zawsze właściciel gruntu. Takie umiejscowienie sieci technicznej powoduje, że właściciel sieci nie jest posiadaczem gruntu (chyba że np. dzierżawi część gruntu, pod którym sieć przebiega). Czytaj dalej Zmniejszenie podatku od nieruchomości – opodatkowanie gruntów nad sieciami technicznymi

Przebudowa budynku a zmniejszenie podatku od nieruchomości

Czy przebudowa już istniejącego budynku może wpłynąć na zmniejszenie podatku od nieruchomości? A jeśli tak, to od jakiego momentu podatnik powinien zmniejszony podatek płacić?

Office BuildingZmniejszenie podatku od nieruchomości wskutek przebudowy już istniejącego budynku będzie możliwe tylko wówczas, gdy w efekcie prac zmniejszeniu ulegnie podstawa opodatkowania (stawka podatku jest niezależna od podatnika). Ustawa o podatkach i opłatach lokalnych definiuje podstawę opodatkowania budynków jako powierzchnię użytkową, a więc powierzchnię mierzoną po wewnętrznej długości ścian na wszystkich kondygnacjach, z wyjątkiem powierzchni klatek schodowych oraz szybów dźwigowych, przy czym za kondygnację uważa się również podziemne garaże, piwnice, sutereny i poddasza użytkowe. Czytaj dalej Przebudowa budynku a zmniejszenie podatku od nieruchomości

Zmniejszenie podatku od nieruchomości – właściwość organu

Organem podatkowym właściwym w sprawach podatków i opłat unormowanych w ustawie o podatkach i opłatach lokalnych, a więc również w sprawach zmniejszenia podatku od nieruchomości, jest wójt (burmistrz, prezydent miasta).

A zatem organem pierwszej instancji jest wójt lub odpowiednio – w zależności od rodzaju jednostki samorządu terytorialnego – burmistrz lub prezydent miasta. Organem odwoławczym natomiast we wszelkich sprawach związanych ze zmniejszeniem podatku od nieruchomości jest SKO (Samorządowe Kolegium Odwoławcze). Czytaj dalej Zmniejszenie podatku od nieruchomości – właściwość organu

Zmniejszenie podatku od nieruchomości – ewidencja podatkowa

Ustawa o podatkach i opłatach lokalnych obliguje organy podatkowe do prowadzenia ewidencji podatkowej nieruchomości w systemie informatycznym – dla potrzeb wymiaru i poboru podatku od nieruchomości oraz podatku rolnego i leśnego.

Ewidencja podatkowa nieruchomości zawiera dane o podatnikach i przedmiotach opodatkowania, w szczególności wynikające z informacji i deklaracji składanych przez podatników na podstawie przepisów ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, podatku rolnym i leśnym oraz danych zawartych w księgach wieczystych, ewidencji gruntów i budynków oraz innych ewidencjach i rejestrach. Czytaj dalej Zmniejszenie podatku od nieruchomości – ewidencja podatkowa

Zmniejszenie podatku od nieruchomości – grunty pod sieciami

O ile opodatkowanie gruntów pod sieciami technicznymi jest stosunkowo proste, o tyle znacznie więcej problemów przysparza podatnikom opodatkowanie gruntów nad sieciami (kiedy np. rurociąg biegnie pod powierzchnią gruntu).

IMG_5557Podatnikiem w takiej sytuacji jest zawsze właściciel gruntu. Takie umiejscowienie sieci technicznej powoduje, że właściciel sieci nie jest posiadaczem gruntu (chyba że np. dzierżawi część gruntu, pod którym sieć przebiega). Czytaj dalej Zmniejszenie podatku od nieruchomości – grunty pod sieciami