Archiwa tagu: zmniejszenie podatku od nieruchomości

Zmniejszenie podatku od nieruchomości – przebudowa budynku

Czy przebudowa już istniejącego budynku może wpłynąć na zmniejszenie podatku od nieruchomości? A jeśli tak, to od jakiego momentu podatnik powinien zmniejszony podatek płacić?

Office BuildingZmniejszenie podatku od nieruchomości wskutek przebudowy już istniejącego budynku będzie możliwe tylko wówczas, gdy w efekcie prac zmniejszeniu ulegnie podstawa opodatkowania (stawka podatku jest niezależna od podatnika). Ustawa o podatkach i opłatach lokalnych definiuje podstawę opodatkowania budynków jako powierzchnię użytkową, a więc powierzchnię mierzoną po wewnętrznej długości ścian na wszystkich kondygnacjach, z wyjątkiem powierzchni klatek schodowych oraz szybów dźwigowych, przy czym za kondygnację uważa się również podziemne garaże, piwnice, sutereny i poddasza użytkowe. Czytaj dalej Zmniejszenie podatku od nieruchomości – przebudowa budynku

Zmniejszenie podatku od nieruchomości w Polsce

Czy zmniejszenie podatku od nieruchomości w Polsce jest możliwe? Odpowiadamy: jest! Jesteśmy niejednokrotnie świadkami tego, że przedsiębiorcy płacą zbyt wysoki podatek, a potem – nawet po 5 latach – odzyskują jego nadpłatę.

5493075_blog_66Co prawda, polski system opodatkowania  nieruchomości nie jest ani prosty, ani nawet jednolity – ale polski system podatkowy w ogóle nie jest prosty, jednoznaczny ani jednolity… No cóż, skupmy się jednak tylko na podatku od nieruchomości.

Aby możliwe było zmniejszenie podatku od nieruchomości, nie wystarczy znajomość tylko ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, czyli pospolicie mówiąc: o podatku od nieruchomości (choć ustawa ta reguluje także inny daniny lokalne). Czytaj dalej Zmniejszenie podatku od nieruchomości w Polsce

Zmniejszenie podatku od nieruchomości – pojęcie nieruchomości

Pojęcie nieruchomości uregulowane zostało w Kodeksie cywilnym: . Nieruchomościami są części powierzchni ziemskiej stanowiące odrębny przedmiot własności (grunty), jak również budynki trwale z gruntem związane lub części takich budynków, jeżeli na mocy przepisów szczególnych stanowią odrębny od gruntu przedmiot własności.

Wyróżniamy zatem trzy rodzaje nieruchomości: Czytaj dalej Zmniejszenie podatku od nieruchomości – pojęcie nieruchomości

Zmniejszenie podatku od nieruchomości w 2016 r.

Od 1 stycznia 2016 r. w związku z nowelizacją Ustawy o podatkach i opłatach lokalnych zmianie ulega art. 2 w następujący sposób:

  • ust. 2 – Opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości nie podlegają grunty sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne, grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych lub lasy, z wyjątkiem zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej.

przyjmuje brzmienie: Czytaj dalej Zmniejszenie podatku od nieruchomości w 2016 r.

Zmniejszenie podatku od nieruchomości – grunty pod sieciami technicznymi

Grunty zajęte przez sieci techniczne, a więc wszelkiego rodzaju rurociągi, linie telekomunikacyjne, linie energetyczne) podlegają opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości. Jednakże podatnikiem nie musi być właściciel sieci.

Jeżeli sieć przebiega po gruncie, a więc nad nim, podatnikiem jest właściciel gruntu (który de facto nie musi być właścicielem sieci). Chyba że właścicielem gruntu jest Skarb Państwa lub jednostka samorządu terytorialnego, wówczas podatek płaci właściciel sieci. w obu przypadkach grunt jest opodatkowany stawką najwyższą. Czytaj dalej Zmniejszenie podatku od nieruchomości – grunty pod sieciami technicznymi