Wszystkie wpisy, których autorem jest fyaudit

WESOŁYCH ŚWIĄT

6412774_blog

W tym pięknym i jakże radosnym przededniu Świąt Wielkanocnych życzymy Wam mnóstwa uśmiechu i serdeczności. Niech w Waszych sercach zawsze świeci słońce, a Wasze twarze i serca niechaj zawsze emanują prawdziwym szczęściem.

Święta są szczególnym okresem refleksji – oby Wasze spotkania z najbliższymi były owocne, przeżyte w ciepłej, miłej atmosferze.

Na przedprożu wiosny, życzymy Wam wiele słońca, abyście w przyszłym tygodniu powrócili do pracy z mnóstwem pozytywnej energii i zapałem do kolejnych wyzwań.

Radosnych Świąt!

Podatek od nieruchomości – jak zmniejszyć : zmiany w powierzchni użytkowej

Zgodnie ze znowelizowaną ustawą o podatkach i opłatach zmieniły się zasady opodatkowania części wspólnych w przypadku wyodrębnionych lokali.

Podatek od nieruchomości jak zmniejszyć

Wcześniejsze brzmienie przepisu:

„Jeżeli wyodrębniono własność lokali, obowiązek podatkowy w zakresie podatku od nieruchomości od gruntu oraz od części budynku stanowiących współwłasność ciąży na właścicielach lokali w zakresie odpowiadającym częściom ułamkowym wynikającym ze stosunku powierzchni użytkowej lokalu do powierzchni użytkowej całego budynku”

zastąpiono nowym: Czytaj dalej Podatek od nieruchomości – jak zmniejszyć : zmiany w powierzchni użytkowej

Jak zmniejszyć podatek od nieruchomości – ustalenie powierzchni

Podstawę opodatkowania dla budynków oraz ich części stanowi powierzchnia użytkowa, którą mierzymy w m2. Pod pojęciem powierzchni użytkowej rozumieć należy powierzchnię mierzoną po wewnętrznej długości ścian na wszystkich kondygnacjach, z wyjątkiem powierzchni klatek schodowych oraz szybów dźwigowych. Za kondygnację uważa się również garaże podziemne, piwnice, sutereny i poddasze użytkowe.

Czytaj dalej Jak zmniejszyć podatek od nieruchomości – ustalenie powierzchni

Zmniejszenie podatku od nieruchomości w 2016 r.

Od 1 stycznia 2016 r. w związku z nowelizacją Ustawy o podatkach i opłatach lokalnych zmianie ulega art. 2 w następujący sposób:

  • ust. 2 – Opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości nie podlegają grunty sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne, grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych lub lasy, z wyjątkiem zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej.

przyjmuje brzmienie: Czytaj dalej Zmniejszenie podatku od nieruchomości w 2016 r.

Optymalizacja podatek od nieruchomości – zmiany w 2016 r.

Od 1 stycznia zmianie ulegają zasady dotyczące opodatkowania podatkiem od nieruchomości. Zmiany tę obejmą m. in. art. 1 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych w następujący sposób:

  • ust. 1

„3) grunty, budynki i budowle związane z prowadzeniem działalności gospodarczej – grunty, budynki i budowle będące w posiadaniu przedsiębiorcy lub innego podmiotu prowadzącego działalność gospodarczą, z wyjątkiem budynków mieszkalnych oraz gruntów związanych z tymi budynkami, a także gruntów, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 lit. b, chyba że przedmiot opodatkowania nie
jest i nie może być wykorzystywany do prowadzenia tej działalności ze względów technicznych; 4) działalność gospodarcza – działalność, o której mowa w przepisach Prawa działalności gospodarczej, z zastrzeżeniem ust. 2;” Czytaj dalej Optymalizacja podatek od nieruchomości – zmiany w 2016 r.

Podatek od nieruchomości – zwolnienie gruntów pod wodami

Od 1 stycznia 2016 roku zmianie ulega podatek od nieruchomości (zapis art. 7 ust. 1 pkt. 8a), dotyczący zwolnienia będących własnością Skarbu Państwa gruntów pokrytych wodami jezior o ciągłym dopływie lub odpływie wód powierzchniowych oraz gruntów zajętych pod sztuczne zbiorniki wodne.

Nowa regulacja zmieniać będzie bowiem grunty będące własnością skarbu państwa:

  • pod wodami powierzchniowymi płynącymi jezior
  • zajęte pod sztuczne zbiorniki wodne – ale z wyjątkiem gruntów przekazanych w posiadanie innym podmiotom niż urzędy morskie, regionalne zarządy gospodarki wodnej lub parki narodowe.

Czytaj dalej Podatek od nieruchomości – zwolnienie gruntów pod wodami

Podatek od nieruchomości – względy techniczne

Od 1 stycznia 2016 roku w życie wchodzi znowelizowana Ustawa o podatkach i opłatach lokalnych, która wnosi istotne zmiany dla przedsiębiorców, szczególnie w zakresie podatku od nieruchomości.

Przede wszystkim zupełnej zmianie ulega art. 1a ust. 1 pkt 3 ustawy, który w dotychczasowym brzmieniu dotyczył wyłączenia z opodatkowania podatkiem od nieruchomości będących w posiadaniu przedsiębiorcy (tzn. związanych z działalnością gospodarczą) takich budynków, budowli, a nawet gruntów, które ze względów technicznych nie mogły być wykorzystywane ani teraz, ani w przyszłości w prowadzonej działalności. Czytaj dalej Podatek od nieruchomości – względy techniczne

Jak zmniejszyć podatek od nieruchomości -zwolnienia

Na pytanie „jak zmniejszyć podatek od nieruchomości” z zasady pada odpowiedź – „to zależy od zwolnień podatkowych”. Ustawa o podatkach i opłatach lokalnych zwalnia z podatku od nieruchomości m. in.:

  1. budowle wchodzące w skład infrastruktury kolejowej w rozumieniu przepisów o transporcie kolejowym oraz zajęte pod nie grunty, jeżeli:

Czytaj dalej Jak zmniejszyć podatek od nieruchomości -zwolnienia

Optymalizacja podatku od nieruchomości

Polski system opodatkowania nieruchomości nie jest obwarowany jednolitym aktem prawnym, dlatego też optymalizacja podatku od nieruchomości w firmie wymaga szerokiego zakresu wiedzy.

System opodatkowania nieruchomości obejmuje trzy kategorie podatku, stąd aby odpowiedzieć na pytanie, jak zmniejszyć podatek od nieruchomości, nie należy posiłkować się jedynie zapisami Ustawy o podatkach i opłatach lokalnych (która definiuje podatek od nieruchomości), ale dodatkowo posiłkować się należy co najmniej ustawą o podatku rolnym i podatku leśnym, gdyż ich przedmiotem jest również posiadanie nieruchomości. Czytaj dalej Optymalizacja podatku od nieruchomości

Zmniejszenie podatku od nieruchomości – grunty pod sieciami technicznymi

Grunty zajęte przez sieci techniczne, a więc wszelkiego rodzaju rurociągi, linie telekomunikacyjne, linie energetyczne) podlegają opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości. Jednakże podatnikiem nie musi być właściciel sieci.

Jeżeli sieć przebiega po gruncie, a więc nad nim, podatnikiem jest właściciel gruntu (który de facto nie musi być właścicielem sieci). Chyba że właścicielem gruntu jest Skarb Państwa lub jednostka samorządu terytorialnego, wówczas podatek płaci właściciel sieci. w obu przypadkach grunt jest opodatkowany stawką najwyższą. Czytaj dalej Zmniejszenie podatku od nieruchomości – grunty pod sieciami technicznymi