Jak zmniejszyć podatek od nieruchomości – przebudowa budowli

Rozważaliśmy ostatnio, w jaki sposób przebudowa budynku może wpłynąć na podstawę opodatkowania podatkiem od nieruchomości. Dzisiaj zastanowimy się, czy przebudowa budowli może mieć skutki podatkowe. Jak zmniejszyć podatek od nieruchomości, kiedy wykonujemy przebudowę budowli?

21216611_blogPodstawę opodatkowania budowli lub ich części związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej stanowi wartość, o której mowa w przepisach o podatkach dochodowych (tzw. wartość początkowa), stanowiąca podstawę obliczania amortyzacji w tym roku, niepomniejszona o odpisy amortyzacyjne. Czytaj dalej Jak zmniejszyć podatek od nieruchomości – przebudowa budowli

Zmniejszenie podatku od nieruchomości – właściwość organu

Organem podatkowym właściwym w sprawach podatków i opłat unormowanych w ustawie o podatkach i opłatach lokalnych, a więc również w sprawach zmniejszenia podatku od nieruchomości, jest wójt (burmistrz, prezydent miasta).

A zatem organem pierwszej instancji jest wójt lub odpowiednio – w zależności od rodzaju jednostki samorządu terytorialnego – burmistrz lub prezydent miasta. Organem odwoławczym natomiast we wszelkich sprawach związanych ze zmniejszeniem podatku od nieruchomości jest SKO (Samorządowe Kolegium Odwoławcze). Czytaj dalej Zmniejszenie podatku od nieruchomości – właściwość organu

Zmniejszenie podatku od nieruchomości – pojęcie nieruchomość

Pojęcie nieruchomości uregulowane zostało w Kodeksie cywilnym: Nieruchomościami są części powierzchni ziemskiej stanowiące odrębny przedmiot własności (grunty), jak również budynki trwale z gruntem związane lub części takich budynków, jeżeli na mocy przepisów szczególnych stanowią odrębny od gruntu przedmiot własności.

Wyróżniamy zatem trzy rodzaje nieruchomości: Czytaj dalej Zmniejszenie podatku od nieruchomości – pojęcie nieruchomość

Podatek od nieruchomości – grunty związane z działalnością gospodarczą

Ustawa o podatkach i opłatach lokalnych definiuje grunty, budynki i budowle związane z prowadzeniem działalności gospodarczej jako grunty, budynki i budowle, które są w posiadaniu przedsiębiorcy lub innego podmiotu prowadzącego działalność gospodarczą.

Czytaj dalej Podatek od nieruchomości – grunty związane z działalnością gospodarczą

Zmniejszenie podatku od nieruchomości – ewidencja podatkowa

Ustawa o podatkach i opłatach lokalnych obliguje organy podatkowe do prowadzenia ewidencji podatkowej nieruchomości w systemie informatycznym – dla potrzeb wymiaru i poboru podatku od nieruchomości oraz podatku rolnego i leśnego.

Ewidencja podatkowa nieruchomości zawiera dane o podatnikach i przedmiotach opodatkowania, w szczególności wynikające z informacji i deklaracji składanych przez podatników na podstawie przepisów ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, podatku rolnym i leśnym oraz danych zawartych w księgach wieczystych, ewidencji gruntów i budynków oraz innych ewidencjach i rejestrach. Czytaj dalej Zmniejszenie podatku od nieruchomości – ewidencja podatkowa

Jak zmniejszyć podatek od nieruchomości? Kto go płaci?

Jak zmniejszyć podatek od nieruchomości i czy w ogóle można go zmniejszyć, jeśli posiadamy grunty i prowadzimy działalność gospodarczą? Polskie system podatkowy dopuszcza taka możliwość. Przypomnijmy jednak, kto jest podatnikiem podatku od nieruchomości.

Ustawa o podatkach i opłatach lokalnych nakłada obowiązek podatkowy w podatku od nieruchomości na osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki organizacyjne, w tym spółki nieposiadające osobowości prawnej, będące: Czytaj dalej Jak zmniejszyć podatek od nieruchomości? Kto go płaci?

Ewidencja podatkowa – jak zmniejszyć podatek od nieruchomości

Ustawa o podatkach i opłatach lokalnych obliguje organy podatkowe do prowadzenia ewidencji podatkowej nieruchomości w systemie informatycznym – dla potrzeb wymiaru i poboru podatku od nieruchomości oraz podatku rolnego i leśnego.

Ewidencja podatkowa nieruchomości zawiera dane o podatnikach i przedmiotach opodatkowania, w szczególności wynikające z informacji i deklaracji składanych przez podatników na podstawie przepisów ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, podatku rolnym i leśnym oraz danych zawartych w księgach wieczystych, ewidencji gruntów i budynków oraz innych ewidencjach i rejestrach. Czytaj dalej Ewidencja podatkowa – jak zmniejszyć podatek od nieruchomości

Jak zmniejszyć podatek od nieruchomości – kto jest podatnikiem?

Jak zmniejszyć podatek od nieruchomości i czy w ogóle można go zmniejszyć, jeśli posiadamy grunty i prowadzimy działalność gospodarczą? Polskie system podatkowy dopuszcza taka możliwość. Przypomnijmy jednak, kto jest podatnikiem podatku od nieruchomości.

Ustawa o podatkach i opłatach lokalnych nakłada obowiązek podatkowy w podatku od nieruchomości na osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki organizacyjne, w tym spółki nieposiadające osobowości prawnej, będące: Czytaj dalej Jak zmniejszyć podatek od nieruchomości – kto jest podatnikiem?

Jak zmniejszyć podatek od nieruchomości – grunty pod sieciami

O ile opodatkowanie gruntów pod sieciami technicznymi jest stosunkowo proste, o tyle znacznie więcej problemów przysparza podatnikom opodatkowanie gruntów nad sieciami (kiedy np. rurociąg biegnie pod powierzchnią gruntu).

IMG_5557Podatnikiem w takiej sytuacji jest zawsze właściciel gruntu. Takie umiejscowienie sieci technicznej powoduje, że właściciel sieci nie jest posiadaczem gruntu (chyba że np. dzierżawi część gruntu, pod którym sieć przebiega). Czytaj dalej Jak zmniejszyć podatek od nieruchomości – grunty pod sieciami

Strona poświęcona optymalizacji, zmniejszeniu i odzyskaniu podatku od nieruchomości. Polecamy artykuły, jak zmniejszyć i odzyskać podatek od nieruchomości.