Wszystkie wpisy, których autorem jest fyaudit

Opłata targowa

Od 1 stycznia 2016 r. opłata targowa, pobierana za sprzedaż dokonywaną na targowiskach, zmieniła charakter z obligatoryjnej na fakultatywną. Oznacza to, że jeśli Rada gminy nie podejmie właściwiej uchwały, opłata taka nie będzie pobierania na terenie całej gminy.

Jeśli jednak Rada gminy podjęła uchwałę o obowiązywaniu opłaty targowej, wówczas jest ona pobierana zarówno od osób fizycznych, jak i prawnych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, które dokonują sprzedaży na targowiskach – z wyjątkiem sprzedaży dokonywanej w budynkach lub ich częściach.

Targowiskiem nie jest (jak często powszechnie uważają podatnicy) jedynie obszar wyznaczonego targowiska miejskiego, ale obejmuje ono swym zasięgiem wszelkie miejsca, w których prowadzona jest sprzedaż.

Opłatę targową pobiera się niezależnie od należności przewidzianych w odrębnych przepisach za korzystanie z urządzeń targowych oraz za inne usługi śwoadczone przez prowwadzącego targowisko (opłatę targową pobiera inkasent, nie jest wliczona np. w czynsz).

Zwalnia się od opłaty targowej osoby i jednostki, które są podatnikami podatku od nieruchomości w związku z przedmiotami opodatkowania położonymi na targowiskach,

Jeśli chcesz się upewnić, czy powinieneś uiszczać opłatę targową, skontaktuj się z nami.

Nasze doświadczenie pokazuje, że opłata ta nie zawsze pobierana jest słusznie!

Podatek od nieruchomości – grunty opodatkowane

Ustawa o podatkach i opłatach lokalnych definiuje grunty, budynki i budowle związane z prowadzeniem działalności gospodarczej jako grunty, budynki i budowle, które są w posiadaniu przedsiębiorcy lub innego podmiotu prowadzącego działalność gospodarczą.

Wyjątkiem są   budynki mieszkalne oraz grunty związane z tymi budynkami, a także grunty, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 lit. b, chyba że przedmiot opodatkowania nie jest i nie może być wykorzystywany do prowadzenia tej działalności ze względów technicznych (do 31 grudnia 2015) lub jest objęty pozwoleniem na rozbiórkę (od 1 stycznia 2016). Czytaj dalej Podatek od nieruchomości – grunty opodatkowane

Zmniejszenie podatku od nieruchomości – co oznacza „nieruchomość”?

Pojęcie nieruchomości uregulowane zostało w Kodeksie cywilnym: Nieruchomościami są części powierzchni ziemskiej stanowiące odrębny przedmiot własności (grunty), jak również budynki trwale z gruntem związane lub części takich budynków, jeżeli na mocy przepisów szczególnych stanowią odrębny od gruntu przedmiot własności.

Wyróżniamy zatem trzy rodzaje nieruchomości: Czytaj dalej Zmniejszenie podatku od nieruchomości – co oznacza „nieruchomość”?

Zmniejszenie podatku od nieruchomości – kiedy właściwie powstaje obowiązek podatkowy

Aby całościowo przeanalizować zagadnienie „zmniejszenie podatku od nieruchomości” niezbędne jest udzielenie sobie odpowiedzi na pytanie „kiedy tak właściwie powstaje zobowiązanie w podatku od nieruchomości”? Jest to o tyle ważne, że moment ten jest inny dla gruntów, a inny dla budynków i budowli i w tym drugim przypadku jest pewnym sposobem na zmniejszenie podatku od nieruchomości.

Z zasady obowiązek podatkowy w podatku od nieruchomości powstaje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstały okoliczności uzasadniające powstanie tego obowiązku (czyli np. zakup gruntu). Czytaj dalej Zmniejszenie podatku od nieruchomości – kiedy właściwie powstaje obowiązek podatkowy

Zmniejszenie podatku od nieruchomości – wygaśnięcie obowiązku podatkowego

Obowiązek podatkowy w podatku od nieruchomości wygasa wraz z upływem miesiąca, w którym ustały okoliczności uzasadniające powstanie tegoż obowiązku. Chodzi o sytuacje odnoszące się do zdarzeń faktycznych i prawnych, których kierunek jest przeciwny do okoliczności uzasadniających powstanie obowiązku, np.:

Czytaj dalej Zmniejszenie podatku od nieruchomości – wygaśnięcie obowiązku podatkowego

Zmniejszenie podatku od nieruchomości – budowle

Podstawą opodatkowania podatkiem od nieruchomości dla budowli lub ich części związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej stanowi wartość początkowa, ustalona na dzień 1 stycznia roku podatkowego, stanowiąca podstawę obliczania amortyzacji w tym roku, niepomniejszona o odpisy amortyzacyjne. W przypadku budowli całkowicie zamortyzowanych – ich wartość z dnia 1 stycznia roku, w którym dokonano ostatniego odpisu amortyzacyjnego.

Jeżeli budowla jest przedmiotem umowy leasingu i odpisów amortyzacyjnych dokonuje korzystający, w przypadku jej przejęcia przez właściciela, do celów określenia podstawy opodatkowania przyjmuje się wartość początkową przed zawarciem pierwszej umowy leasingu, zaktualizowaną i powiększoną o dokonane ulepszenia oraz niepomniejszoną o spłatę wartości początkowej. Czytaj dalej Zmniejszenie podatku od nieruchomości – budowle

Zmniejszenie podatku od nieruchomości – opodatkowanie gruntów pod sieciami technicznymi

Grunty zajęte przez sieci techniczne, a więc wszelkiego rodzaju rurociągi, linie telekomunikacyjne, linie energetyczne) podlegają opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości. Jednakże podatnikiem nie musi być właściciel sieci.

Czytaj dalej Zmniejszenie podatku od nieruchomości – opodatkowanie gruntów pod sieciami technicznymi

Zmniejszenie podatku od nieruchomości – opodatkowanie gruntów nad sieciami technicznymi

O ile opodatkowanie gruntów pod sieciami technicznymi jest stosunkowo proste, o tyle znacznie więcej problemów przysparza podatnikom opodatkowanie gruntów nad sieciami (kiedy np. rurociąg biegnie pod powierzchnią gruntu).

IMG_5557Podatnikiem w takiej sytuacji jest zawsze właściciel gruntu. Takie umiejscowienie sieci technicznej powoduje, że właściciel sieci nie jest posiadaczem gruntu (chyba że np. dzierżawi część gruntu, pod którym sieć przebiega). Czytaj dalej Zmniejszenie podatku od nieruchomości – opodatkowanie gruntów nad sieciami technicznymi

Przebudowa budynku a zmniejszenie podatku od nieruchomości

Czy przebudowa już istniejącego budynku może wpłynąć na zmniejszenie podatku od nieruchomości? A jeśli tak, to od jakiego momentu podatnik powinien zmniejszony podatek płacić?

Office BuildingZmniejszenie podatku od nieruchomości wskutek przebudowy już istniejącego budynku będzie możliwe tylko wówczas, gdy w efekcie prac zmniejszeniu ulegnie podstawa opodatkowania (stawka podatku jest niezależna od podatnika). Ustawa o podatkach i opłatach lokalnych definiuje podstawę opodatkowania budynków jako powierzchnię użytkową, a więc powierzchnię mierzoną po wewnętrznej długości ścian na wszystkich kondygnacjach, z wyjątkiem powierzchni klatek schodowych oraz szybów dźwigowych, przy czym za kondygnację uważa się również podziemne garaże, piwnice, sutereny i poddasza użytkowe. Czytaj dalej Przebudowa budynku a zmniejszenie podatku od nieruchomości

Jak zmniejszyć podatek od nieruchomości i kto powinien go płacić?

Jak zmniejszyć podatek od nieruchomości i czy w ogóle można go zmniejszyć, jeśli posiadamy grunty i prowadzimy działalność gospodarczą? Polski system podatkowy dopuszcza taka możliwość. Przypomnijmy jednak, kto jest podatnikiem podatku od nieruchomości.

Czytaj dalej Jak zmniejszyć podatek od nieruchomości i kto powinien go płacić?