Zmniejszenie podatku od nieruchomości – wygaśnięcie obowiązku podatkowego

Obowiązek podatkowy w podatku od nieruchomości wygasa wraz z upływem miesiąca, w którym ustały okoliczności uzasadniające powstanie tegoż obowiązku. Chodzi o sytuacje odnoszące się do zdarzeń faktycznych i prawnych, których kierunek jest przeciwny do okoliczności uzasadniających powstanie obowiązku, np.:

Czytaj dalej Zmniejszenie podatku od nieruchomości – wygaśnięcie obowiązku podatkowego

Zmniejszenie podatku od nieruchomości – budowle

Podstawą opodatkowania podatkiem od nieruchomości dla budowli lub ich części związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej stanowi wartość początkowa, ustalona na dzień 1 stycznia roku podatkowego, stanowiąca podstawę obliczania amortyzacji w tym roku, niepomniejszona o odpisy amortyzacyjne. W przypadku budowli całkowicie zamortyzowanych – ich wartość z dnia 1 stycznia roku, w którym dokonano ostatniego odpisu amortyzacyjnego.

Jeżeli budowla jest przedmiotem umowy leasingu i odpisów amortyzacyjnych dokonuje korzystający, w przypadku jej przejęcia przez właściciela, do celów określenia podstawy opodatkowania przyjmuje się wartość początkową przed zawarciem pierwszej umowy leasingu, zaktualizowaną i powiększoną o dokonane ulepszenia oraz niepomniejszoną o spłatę wartości początkowej. Czytaj dalej Zmniejszenie podatku od nieruchomości – budowle